برگزارکننده:

شرکت کتاب با همکاری بنیاد آینده

خواهشمند است برای رزرو جا و ثبت نام با شرکت کتاب تماس بگیرید

310- 477-7477

818-9-08-08-08

ketab1@ketab.com